Negatywne oddziaływanie transportu na środowisko

Rozwój infrastruktury transportowej to przede wszystkim korzyści dla rozwijających się miast i ludzi w nich żyjących. Rozbudowa dróg, kolei, portów oraz lotnisk jest doskonałym narzędziem ożywiającym gospodarkę. Przy tym trzeba pamiętać o szkodliwym działaniu na środowisko naturalne. Rozbudowa gałęzi transportu wpływa w pierwszej kolejności na krajobraz. Poprzez wycinanie lasów pod nowe inwestycje, następuje zmiana użytkowania terenu.

Jest ona nieodwracalnym i często nieodłącznym elementem planowania. Skutkiem przesuwania wierzchniej warstwy gleby jest fragmentacja siedlisk przyrodniczych. W ramach ochrony środowiska przewiduje się szereg działań zapobiegawczych bądź minimalizujących skutki. Faktem jest jednak to, że są one bardzo czasochłonne oraz wymagają dużych nakładów pieniężnych. Najlepszą alternatywą jest znalezienie trasy pod przyszłą infrastrukturę, która nie będzie przerywała cennych siedlisk. W czasie budowy – realizacji inwestycji – niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko będzie praca urządzeń budowlanych. W szczególności będzie ona powodowała okresowe uciążliwości dla zwierząt i ludzi związane z emisją hałasu na placu budowy. Z kolei jeśli chodzi już o sam etap eksploatacji to wyróżnić można serię niekorzystnych oddziaływań transportu na środowisko.

Będą one zorientowane głównie wokół emisji spalin. Na podstawie studiów literaturowych można dowieść ich niekorzystnego działania na ludzi, faunę, florę, atmosferę, litosferę i hydrosferę. Choć rozwoju infrastruktury transportowej nie można powstrzymać to należy stosować możliwe środki zaradcze. Jednym z nich jest wykorzystywanie obszarów niezagospodarowanych pod inwestycje zamiast tych cennych przyrodniczo. Jeśli zaś chodzi o hałas komunikacyjny to zmniejszeniu natężenia hałasu sprzyjają nasypy towarzyszące infrastrukturze liniowej, nasadzenia roślinności oraz ekrany akustyczne. Ponadto, oprócz wprowadzania działań zapobiegającym skutkom należy zastosować odpowiednie kroki mające na celu edukowanie społeczeństwa a także zwiększanie świadomości o możliwych, niekorzystnych skutkach realizacji zadań transportowych.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.